Twoje
konsultacje
0  /  100

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110378L W M. SITANIEC

Inwestor:

Gmina Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
111

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd służb komunalnych

Kl. Tech. – L

Grupa nośności gruntu: G4                                     

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz                            

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano rozbudowę drogi w miejscowości Sitaniec uwzględniając istniejący przebieg drogi gminnej. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+013.25, a koniec w km 1+147,87.  Od drogi krajowej nr 17 zaprojektowano drogę gminną o nawierzchni asfaltowej o szerokości pasów ruchu od 3,0m do 4,7m, a od km 0+049,00 zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o stałej szerokości 5,5 m oraz o przekroju daszkowym i spadku 2%. Dodatkowo w pasie drogi gminnej zaprojektowano wzdłuż drogi obustronne pobocze o szerokości min. 0.75 m, grubości 20 cm  z kruszywa  niezwiązanego C90/3.

Włączenie projektowanej drogi do istniejącej drogi powiatowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania z drogą gminną 112223 L zaprojektowano za pomocą łuków poziomych zgodnych z § 71 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z póź. zmianami). Ponadto projekt zakłada realizację zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych oraz budowę chodnika na całej długości drogi gminnej jak również wykonanie dojść do furtek.

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm – zgodnie z załącznikiem graficznym.  Szerokość zjazdów zaprojektowano o stałej szerokości 4,0m, zaś skosy zaprojektowano w stosunku 1,5 : 1,5.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdów publicznych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm oraz z nawierzchni asfaltowej, które obramowano za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm. Łuki poziome zaprojektowano o promieniu od 5,0 do 12,0m.

Dojścia do furtek

Nawierzchnię dojścia zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm.

Zobacz projekt SITANIEC

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.