Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3201L RADECZNICA-SUŁOWIEC-DR. POWIATOWA NR 3011

Inwestor:

Powiat Zamojski

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Zgłoszenie robót budowlanych

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA NOWA SZARA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – ciągnik siodłowy z naczepą

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G3/G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

 

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zakres robót zaprojektowano od km 0+003.70 do km 6+724.6. Całkowita długość drogi objęta opracowaniem wynosi 6720,9 m. Przebudowywana droga charakteryzuje się szerokością 5,50 m oraz poszerzeniami na łukach odpowiednimi dla zastosowanych promieni łuków poziomych drogi. Projekt zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie wzmocnienia asfaltowego na istniejącą drogę, jednak z uwagi na różny stan techniczny istniejącej nawierzchni, warstwy konstrukcyjne wzmocnienia i zjazdów – wg pkt 5.9 „projektowane konstrukcje”. Ponadto zaplanowano przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę peronów autobusowych. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie poboczy wzdłuż drogi o szerokości 1,0 m, przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod drogą, a także regulację pionową oraz ukształtowanie i odmulenie rowów wzdłuż całej długości odcinka.

Zjazdy publiczne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynosi ona  4,0m, natomiast łuki poziome wynoszą R= 5,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. Zjazdy publiczne zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 4,0 m do 5,5 m, natomiast łuki poziome wynoszą R=3,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. W obrębie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zaprojektowano ułożenie kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm i dostosowanie wysokościowe zjazdów do założeń projektowych. Ponadto należy zastosować dwa krawężniki jako przejście z wysokości odsłonięcia 12 cm do 0 cm oraz obramować zjazdy o nawierzchni z kostki, obrzeżem 8x30x100 cm. Pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa.

Perony autobusowe

Zaprojektowano przebudowę istniejących peronów autobusowych. Przebudowa obejmuje poszerzenie peronów zlokalizowanych w obrębie przystanków autobusowych do szerokości 2,0 m i długości 20,0 m.

Perony poszerzone do szerokości 2,0 m:

 • Od km 1+259.1 do km 1+279.1 (strona prawa)
 • Od km 1+297.2 do km 1+321.5(strona lewa)
 • Od km 2+020.3 do km 2+044.4 (strona lewa)
 • Od km 2+052.9 do km 2+072.9 (strona prawa)
 • Od km 3+178.3 do km 3+198.3 (strona lewa)
 • Od km 3+225.7 do km 3+245.7 (strona prawa)
 • Od km 5+483.4 do km 5+508.0 (strona lewa)
 • Od km 5+515.5 do km 5+539.5 (strona prawa)

Perony obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm oraz krawężnikiem 15x30x100 cm od strony jezdni. Ponadto zaprojektowano spadek poprzeczny o wartości 2%. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 6 cm.

Obiekty mostowe

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się remont istniejącego mostu ze uwagi na dobry stan istniejącej konstrukcji.

W ramach prac remontowych konstrukcji obiektu mostowego wraz z przyczółkami należy wykonać

 1. a) naprawy ubytków betonu

– odkucie słabo związanych warstw betonu oraz oczyszczenie powierzchni betonowych

mostu (płyta pomostowa, przyczółki, skrzydła) metodą strumieniowo-ścierną,

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub korozją betonu albo stali zbrojeniowej,

– wykonanie w-wy szczepnej,

– wykonanie w-wy naprawczo-reprofilującej,

 1. b) przygotowanie powierzchni betonu pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz z powierzchniowych

zanieczyszczeń,

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z

betonem – oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych,

 1. c) działania konserwacyjne

– malowanie regeneracyjne całego obiektu wraz ze wcześniejszym odtłuszczaniem powierzchni

POWIERZCHNIA OCZYSZCZENIA I MALOWALNIA REGENERACYJNEGO: 465,4 m2

 1. d) wykonanie dylatacji

– wykonanie dwóch dylatacji w technologii bitumicznego przykrycia dylatacyjnego

Ponadto zakres remontu będzie obejmował:

 • frezowanie na obiekcie mostowym i na dojazdach na głębokość 4cm – 351 m2
 • wykonanie w-wy ścieralnej na obiekcie mostowym i na dojazdach z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016, gr. 4cm – 351 m2
 • wykonanie nawierzchnio-izolacji epoksydowo-poliuretanowej 5mm na kapach chodnikowych – 19,2 m2
 • wymianę bariery mostowej na nową barieroporęcz, o parametrach H2W2 – 48 m
 • wymiana istniejącego umocnienia stożków z trylinki wklęsłej na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm – 76,1 m2
 • wymiana ścieków skarpowych – 8m
 • wymiana schodów skarpowych – 4m

Zobacz projekt PZT 1 PZT 2 PZT 3 PZT 4 PZT 5

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.