Twoje
konsultacje
0  /  100

Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada– od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74

Inwestor:

Gmina Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
PLOSKIE

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd służb komunalnych

Kl. Tech. – L

Grupa nośności gruntu: G4                                     

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz                            

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+000.00 a koniec w km 1+267.84. Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o stałej szerokości 5,5 m w przekroju daszkowym i spadku 2%. Dodatkowo zaprojektowano wzdłuż drogi obustronne pobocze o szerokości min.0.75 m, grubości 20 cm  z kruszywa  niezwiązanego C90/3. Projektowana droga przebiega częściowo w granicach istniejącego pasa drogowego. W celu połączenia istniejących dróg gminnych wyznaczono trasę projektowanego pasa drogowego, który przebiega w granicach działek osób prywatnych. Włączenie projektowanej drogi do istniejącej drogi powiatowej oraz połączenie dróg gminnych, zaprojektowano za pomocą łuków poziomych o promieniach równych R=8,0 m. Ponadto projekt zakłada realizację zjazdów indywidualnych i dojść do furtek. Zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m i skosach 1,5:1,5m, zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,  o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm. Dojścia do furtek zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego, o grubości 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano budowę i przebudowę skrzyżowań o następujących parametrach:

  1. Skrzyżowanie z drogą powiatową  nr 3217 L w km 1+270,82

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

  1. Skrzyżowanie z drogą wewnętrzną w km 0+138,28

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

W planowanej inwestycji zaprojektowano budowę trzech studni chłonnych o średnicy 2,0 m, których lokalizację przedstawiono w części graficznej załączonej do niniejszego opracowania. Odprowadzenie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez wpusty deszczowe a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego gazociągu polegającego na wykonaniu nowej sieci gazowej dn 110 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR17(17,6) w nowej lokalizacji.

Zobacz projekt PZT PŁOSKIE

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *