Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111890L ULICY STAROZAMOJSKIEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Inwestor:

URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Projektant:

mgr inż. arch. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
SZARA Z PRZEBIEGIEM e1700580191146

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu: KR4

Długość drogi: 1162 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię: 115 kN

Klasa drogi: L

Przekrój drogi: dwukierunkowy 1/2

Szerokość pasa ruchu jezdni: 2,75m

Prędkość projektowa: 40 km/h

Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu: brak konieczności

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,75 hz

min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność powinna wynosić: 75 cm  

Rozwiązania projektowe:

Przedmiot opracowania stanowi ul. Starozamojska w Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotowa droga będzie stanowiła połączenie komunikacyjne pomiędzy istniejącym fragmentem ul. Starozamojskiej, ul. Kruczą (DG nr 112080L) a drogą serwisową drogi S17.

Jezdnia drogi gminnej – Zaprojektowano budowę drogi gminnej – ul. Starozamojska w m. Tomaszów Lubelski. Zakres robót zaprojektowano od km 0+002.62 do km 1+164.12 . Zaprojektowano drogę jednojezdniową po jednym pasie ruchu w danym kierunku o nawierzchni asfaltowej. Projektowana droga charakteryzuje się szerokością stałą równą 5,50 m, nawierzchnią asfaltową oraz spadkiem daszkowym 2%. Jezdnię obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm i odsłonięciu 13 cm (miejscowo zastosowano krawężniki betonowe z odwodnieniem liniowym – zgodnie z planem sytuacyjnym).

Droga dla pieszych – Wzdłuż projektowanej drogi gminnej zaprojektowano drogę dla pieszych o spadku poprzecznym 2% oraz o szerokości 1,80 m wraz z pasem bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m (szerokość łączna 2,30m) . Drogę dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm, którą obramowano za pomocą krawężnika betonowego od strony jezdni oraz obrzeża betonowego 6x20x100cm od strony zieleńców/posesji.

Droga dla pieszych i rowerów – Zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów (ciąg wspólny)  o szerokości 3,50m (pas bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m oraz ciąg wspólny o szerokości 3,00 m) oraz spadku poprzecznym o wartości 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej. Drogę dla pieszych i rowerów obramowano krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm od strony zieleńców/posesji.

Zjazdy zwykłe- W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę zjazdów zwykłych do posesji . Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej. W obrębie zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zaprojektowano skosy 1.5:1.5. Zjazdy obramowano oraz zakończono za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100cm. W obrębie zjazdów o nawierzchni asfaltowej zastosowano łuki poziome R=3,0 – 8,0m. Niniejsze zjazdy obramowano za pomocą krawężnika betonowego wtopionego 15x30x100 cm, oraz zakończono za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 cm.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one 3,0-12,90m. Krawężnik betonowy w miejscu połączenia zjazdu i drogi dla pieszych/rowerów zaprojektowano o odsłonięciu zerowym. Należy zastosować dwa krawężniki betonowe jako przejście z wysokości odsłonięcia 13cm do 0cm.

Pas bezpieczeństwa – Zaprojektowano pas bezpieczeństwa zlokalizowany wzdłuż projektowanej drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów (ciąg wspólny).Pas bezpieczeństwa zlokalizowany wzdłuż drogi dla pieszych charakteryzuje się nawierzchnią z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm, zaś wzdłuż ciągu wspólnego nawierzchnią asfaltową. Szerokość pasa bezpieczeństwa wynosi 0,50 m (szerokość łączna z krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm).

Pobocze gruntowe – Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdłuż projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubości 20 cm  z kruszywa  niezwiązanego 0/31,5mm.

Ogrodzenia do rozbiórki – Zaprojektowano rozbiórkę ogrodzenia o łącznej długości 80 mb. Niniejsze ogrodzenia stanowią ogrodzenia z siatki oraz ogrodzenia panelowe.

Zobacz projekt PLAN SYTUACYJNY NR 1 PLAN SYTUACYJNY NR 2

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *