Twoje
konsultacje
0  /  100

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

Inwestor:

MIASTO ZAMOŚĆ

Projektant:

mgr inż. arch. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
LOKALIZACJA SZARA 1

Założenia projektowe:

LWOWSKA – DROGA WOJEWÓDZKA NR 849:

Kategoria ruchu – KR4

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd ciężarowy z przyczepą

Kl. Tech. drogi – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,75 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność powinna wynosić: 75 cm 

LWOWSKA I AL. JANA PAWŁA II – DROGA KRAJOWA NR 17:

Kategoria ruchu – KR5

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd ciężarowy z przyczepą

Kl. Tech. drogi – GP

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,80 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność powinna wynosić: 80 cm

Rozwiązania projektowe:

Zaprojektowano rozbudowę ulicy Lwowskiej; od skrzyżowania z ul. Spadek do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II(droga wojewódzka nr 849), ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17) od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granic miasta Zamość oraz rozbudowę odcinka Al. Jana Pawła II

Rozbudowa ul. Lwowskiej(DW849):

Zakres robót zaprojektowano od km 0+000.00 do km 0+551.49(Al. Jana Pawła II).

Na odcinku od km 0+023.5 do km 0+177.93(ul.Młyńska) zaprojektowano jezdnię asfaltową dwupasową, dwukierunkową o szerokości 7,0 m, ze spadkiem daszkowym 2%. Jezdnie po obu stronach obramowano za pomocą krawężnika betonowego/kamiennego 20x30cm. Wzdłuż przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni asfaltowej, o szer. 3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni oraz po prawej stronie; drogę dla pieszych z płyt betonowych koloru grafitowego 50x50cm gr. 7cm, o szer. 3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy krawężnikach zaprojektowano pasy bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokość pasa wraz z krawężnikiem wynosi 0,50 m). Drogi dla pieszych obramowano obrzeżem betonowym 6x20x100 cm od strony zieleńców.  Na odcinku zostaną przebudowane skrzyżowania z ul. Spadek, ul. Listopadową w postaci skrzyżowań zwykłych oraz zjazdy do posesji. Skrzyżowanie ul. Lwowskiej i Młyńskiej w km 0+177.93, zaprojektowano w postaci ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej – 24m z przejezdną wyspą środkową. Zakres opracowania na ul. Młyńskiej przewidziano na odcinku od km 0+014.6 do km 0+121.1. Jezdnie ronda zaprojektowano o naw. asfaltowej o szer. 7m, a wyspę środkową z kamienia polnego o średnicy – 10m. Jezdnie w obrębie ronda obramowano krawężnikiem betonowym/kamiennym o wymiarach 20x30x100cm. Na wlotach do ronda zaprojektowano wyspy dzielące o szer. 2,5-3,0m z kostki betonowej. Wyspy będą stanowić azyl dla pieszych i rowerów. Wloty do ronda zaprojektowano o szer. 3,5m, natomiast wyloty o szer. 4,0m. Wyłukowania wlotów wyokrąglono promieniem R=12m, a wylotów R=15m. Na wlocie ul. Młyńskiej (od południa) zaprojektowano „baypass” dla pojazdów skręcających w prawo na ul. Lwowską. Baypass od jezdni ronda oddzielono wyspą o nawierzchni z kostki granitowej łupanej. Skosy załamania krawędzi jezdni na wlotach do ronda zaprojektowano w proporcji 1:10. Na odcinku ul. Lwowskiej od km 0+177.93(ul.Młyńska) do km 0+551.49(Al. Jana Pawła II)zaprojektowano jezdnię asfaltową dwupasową, dwukierunkową, z dodatkowym pasem środkowym dla skrętów w zjazdy, o nawierzchni w kolorze czerwonym.  Zasadnicze pasy ruchu będą miały szer. 3,5 m, natomiast pas do skrętów szer.3m. Jezdnia będzie miała spadek daszkowy – 2%. Jezdnie po obu stronach obramowano za pomocą krawężnika betonowego/kamiennego 20x30cm. Wzdłuż przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni i drogę dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Po prawej stronie zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltowej o szer. 3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielącym o szer. 2,0m, składający się zieleńca oraz opaski bezpieczeństwa od strony krawężnika o szer. 0,5m z kostki betonowej. Drogi dla pieszych i drogi dla rowerów obramowano obrzeżem betonowym 6x20cm od strony zieleńców, natomiast pomiędzy drogą dla pieszych i drogą dla rowerów zaprojektowano 1-rząd betonowej kostki integracyjnej o wymiarach 10x8cm, koloru czerwonego. Na odcinku zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Lwowską, w postaci skrzyżowań zwykłych i zjazdy do posesji oraz dwie zatoki autobusowe o szer. 3m, o nawierzchni z kostki granitowej. Wjazd do sklepu Biedronka w km 0+435.5, str.L będzie posiadał dodatkowym pas zjazdowy. Wyjazd będzie realizowany tak jak w stanie istniejącym.

Przebudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawła II – rondo:

Skrzyżowanie zaprojektowano w postaci ronda o średnicy zewnętrznej – 50m. Na kierunku Lublin – Tomaszów Lub. zaprojektowano jezdnie ronda o dwóch pasach ruchu o szer. 6m, natomiast na kierunku Tomaszów Lub. – Lublin jedne pas ruchu o szer. 6m. Jezdnie ronda zaprojektowano o naw. asfaltowej. Wyspę środkową zaprojektowano o promieniach R=15-18m. Wyspa zostanie obramowana krawężnikiem kamiennym 20x30cm. W obrębie wyspy zaprojektowano jezdnie dla pojazdów ponadnormatywnych dla kierunku Lublin – Tomaszów Lub. z kostki granitowej łupanej, na pozostałej części ronda zaprojektowano zieleniec. Jezdnie w obrębie ronda obramowano krawężnikiem betonowym/kamiennym o wymiarach 20x30cm. W ramach opracowania zaprojektowano dodatkowy wlot na rondo z parkingu sklepu Carrefour, który będzie umożliwiał wjazd i wyjazd do sklepu. Na wlotach do ronda zaprojektowano wyspy dzielące o szer. 3,0-6,0m, z kostki betonowej lub zieleniec. Wyspy będą stanowić azyl dla pieszych i rowerów. Wloty do ronda zaprojektowano o szer. 3,5-4,0m, natomiast wyloty o szer. 4,0m. Wyłukowania wlotów wyokrąglono promieniem R=13-15m, a wylotów R=18m. Dodatkowo na kierunku Tomaszów Lub. – Lublin zaprojektowano baypass o szer. 5m. Baypass od jezdni ronda oddzielono wyspą obramowaną krawężnikiem 20x30x100cm i opaską bezpieczeństwa 0,75cm. Powierzchnie wyspy będzie stanowić zieleniec. Skosy załamania krawędzi jezdni na wlotach do ronda zaprojektowano w proporcji 1:10.

Rozbudowa ul. Lwowskiej(DK17):

Zakres robót zaprojektowano od km 0+188.61(skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II) do km 0+504.4(granica Miasta Zamość).

Na odcinku od km 0+240 do km 0+380.8, zaprojektowano dwujezdniową, jezdnię asfaltową o dwóch pasach w jednym kierunku o szeprokości 3,5-4,0 m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. Jezdnie oddzielono wyspą środkową o szer. 3m z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+380.8 do km 0+400, zaprojektowano jednojezdniową, jezdnię asfaltową o dwóch pasach w jednym kierunku o szerokości 3,5m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. W środku jezdni zlokalizowano pas skrętów do zjazdów o nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym. Na odcinku od km 0+400 do km 0+500.4(granica Miasta Zamość), zaprojektowano jednojezdniową, jezdnię asfaltową o dwóch pasach z redukcją do jednego pasa w jednym kierunku, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. Szerokość jezdni została nawiązana do realizowanej rozbudowy drogi krajowej nr 17, poza granicami miasta. Jezdnie po obu stronach obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30cm. Wzdłuż przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Po prawej stronie zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm o szer. 2,5-3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Drogi dla pieszych oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielącym o szer. 2,0-3,0m, składający się zieleńca oraz opaski bezpieczeństwa od strony krawężnika o szer. 0,75m z kostki betonowej. Drogi dla pieszych dla rowerów obramowano obrzeżem betonowym 6x20cm od strony zieleńców. Na odcinku zostaną przebudowane zjazdy do posesji i zjazd do sklepu Carrefour. Na końcu odcinka po stronie lewej zaprojektowano przebudowę pętli autobusowej. W ramach przebudowy zaprojektowano korektę geometrii pętli i wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę granitową łupaną. W obrębie pętli zaprojektowano drogi dla pieszych i miejsca na wiaty przystankowe.

Rozbudowa Al. Jana Pawła II(DK17):

Zakres robót zaprojektowano od km 0+010 do km 0+188.61(skrzyżowanie z ul. Lwowską).

Na odcinku zaprojektowano dwujezdniową, jezdnię asfaltową o dwóch pasach w jednym kierunku o szerokości 3,5-4,0 m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. Dodatkowo zaprojektowano dodatkowe pasy skrętów do zjazdów i pas włączenia ze zjazdu. Jezdnie oddzielono wyspą środkową o szer. 3-6m, obramowaną krawężnikiem 20x30cm i opaską bezpieczeństwa o szer. 0,75m z kostki betonowej. Środkową cześć wyspy będzie stanowił zieleniec. Na początku zakresu opracowania nawiązano się do istniejących szerokości jezdni i układzie pasów. Jezdnie obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30cm. Wzdłuż przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni i drogę dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni.  Po prawej stronie zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni i drogę dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielącym o szer. 3,0-4,0m, składający się zieleniec oraz opaski bezpieczeństwa od strony krawężnika o szer. 0,75m z kostki betonowej. Drogi dla pieszych dla rowerów obramowano obrzeżem betonowym 6x20cm od strony zieleńców, natomiast pomiędzy drogą dla pieszych i drogą dla rowerów zaprojektowano 1-rząd betonowej kostki integracyjnej koloru czerwonego. Na odcinku zostaną przebudowane zjazdy. Do sklepu Merkury i salonu Renault zostanie wykonana dodatkowa jezdnia asfaltowa. Wjazd do w/w obiektów będzie możliwy z projektowanego bypassu oraz z Al. Jana Pawła II. Natomiast wyjazd z obiektów będzie możliwy na Al. Jana Pawła II. Wjazd do sklepu Biedronka z Al. Jana Pawła II będzie realizowany tak jak w stanie istniejącym, z dodatkowym pasem do skrętu.

Zjazdy zwykłe

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejącego stanu. Połączenie krawędzi zjazdu do zabudowy jednorodzinnej z krawędzią jezdni wykonano za pomocą łuków o promieniu min. R=3m lub skosów 1.5:1.5, natomiast do obiektów usługowych i użyteczności publicznej za pomocą łuków o promieniu min. R=5m. Zjazdy do obiektów usługowych zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej. Zjazdy do obiektów usługowych obramowano za pomocą  krawężnika betonowego o wymiarach 20x30cm, natomiast do zabudowy jednorodzinnej obrzeżem 8x30cm. Krawężnik betonowy w miejscu połączenia zjazdu i drogi dla pieszych/rowerów zaprojektowano o odsłonięciu zerowym. Należy zastosować dwa krawężniki betonowe jako przejście z wysokości odsłonięcia 12cm do 0cm.

Drogi dla pieszych

Zaprojektowano drogi dla pieszych o szerokości 2,0-3,0m oraz spadku  poprzecznym o wartości 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię drogi dla pieszych zaprojektowano z płyt chodnikowych betonowych koloru grafitowego o wymiarach 50x50cm lub z mieszanki mineralno-asfaltowej. Drogi dla pieszych oddzielono od zieleńca obrzeżem betonowym koloru czerwonego o wymiarach 6x20cm, natomiast od drogi dla rowerów jednym rzędem kostki integracyjnej o wymiarach 10x8cm. W przypadku drogi dla pieszych przy krawędzi jezdni, zaprojektowano pasy bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokość pasa wraz z krawężnikiem wynosi 0,50 m).

Drogi dla rowerów

Zaprojektowano drogi dla rowerów o szerokości 2,5m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% w kierunku jezdni. Wydzielone drogi dla rowerów zostały oddzielone od jezdni bocznym pasem dzielącym o szer. 2,0-3,0m. Nawierzchnię drogi dla rowerów zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej. Drogi dla rowerów oddzielono od zieleńca obrzeżem betonowym koloru czerwonego o wymiarach 6x20cm, natomiast od drogi dla pieszych jednym rzędem kostki integracyjnej o wymiarach 10x8cm.

Drogi dla pieszych i rowerów

Zaprojektowano drogi dla rowerów o szerokości 3,0m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% w kierunku jezdni. Wydzielone drogi dla pieszych i rowerów zostały oddzielone od jezdni bocznym pasem dzielącym o szer. 2m. Nawierzchnię drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej. Drogi dla pieszych i rowerów oddzielono od zieleńca obrzeżem betonowym koloru czerwonego o wymiarach 6x20cm.

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano zatoki autobusowe  z kostki granitowej łupanej, o szerokości 3,0 m wraz ze skosem wyjazdowym 1:8 oraz skosem wjazdowym 1:4. Ponadto przy krawężniku (odsunięcie o 30 cm) zaprojektowano dwa rządy płyt integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 30×30 cm.

Zobacz projekt PZT NR 1 PZT NR 2

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *