Twoje
konsultacje
0  /  100

ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOŚCIU

Inwestor:

Miasto Zamość

Projektant:

mgr inż. arch. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
mapa szara

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu: KR3

Długość drogi: 929,6 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię: 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd komunalny (śmieciarka)

Klasa drogi: D

Przekrój drogi: dwukierunkowy 1/2

Szerokość pasa ruchu jezdni: 2,50m

Prędkość projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu: brak konieczności

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność powinna wynosić: 70 cm  

Rozwiązania projektowe:

Zaprojektowano rozbudowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zalewu Miejskiego w Zamościu. Zakres robót od km 0+009.60 do km 0+939.2 (dł. odcinka 929,6 m). Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje odcinkami prostymi oraz odcinkami krzywoliniowymi. Projektowana szerokość drogi wynosi 5,0 m – drogę zaprojektowano o przekroju dwukierunkowym z dwoma pasami ruchu o szerokości po 2,50m. Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m oraz budowę zjazdów zwykłych. Projektowaną drogę dojazdową zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej (od km 0+009.60 do km 0+799.00 ) oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego (od km 0+799.00  do km 0+939.2).

Droga męczenników rotundy  – włączenie istniejącej drogi do projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano jako zjazd zwykły o szerokości 7,30 m oraz o łukach poziomych R1=3,0 i R2=7,0m. Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z kostki granitowej łupanej, którą obramowano za pomocą krawężnika granitowego 15x30x100 cm.

Droga pieszo-rowerowa do zbiorników wodnych Zalewu Miejskiego – zaprojektowano drogę pieszo-rowerową o szerokości stałej równej 3,50 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. Drogę obramowano za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100cm.

Zjazdy zwykłe

W ramach opracowania zaprojektowano budowę zjazdów zwykłych do posesji. Szerokości zjazdów dostosowano do istniejącego stanu i wynoszą one 2,0 – 14,7 m. Zjazdy zwykłe zaprojektowano wraz z łukami poziomymi R=3,0m – R=8,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykłe obramowano oraz zakończono za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 cm wraz z krawężnikiem wtopionym betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni (zjazdy zwykłe do posesji indywidualnych) , oraz za pomocą krawężników betonowych 15x30x100 cm w przypadku pozostałych zjazdów zwykłych. Należy zastosować dwa krawężniki betonowe jako przejście z wysokości odsłonięcia 12cm do 0cm.

Parking

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano cztery parkingi w tym jeden parking dla autobusów.

Parking 1:

Przeznaczenie: parking dla samochodów osobowych

Lokalizacja: w km 0+143.00

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa koloru grafitowego gr 8 cm, obramowana za pomocą krawężnika aco 15x30x100 cm.

Parking 2:

Przeznaczenie: parking dla samochodów osobowych

Lokalizacja: w km 0+700.00

Nawierzchnia: płyty ażurowe gr 10 cm, obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm (krawężnik wtopiony).

Parking 3:

Przeznaczenie: parking dla samochodów osobowych

Lokalizacja: w km 0+915.7

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa koloru grafitowego gr 8 cm, obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm (krawężnik wtopiony).

Parking 4:

Przeznaczenie: parking dla autobusów

Lokalizacja: w km 0+930.0

Nawierzchnia: płyty ażurowe gr 10 cm, obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm (krawężnik wtopiony).

Drogi dla pieszych oraz dojścia do furtek

Wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych koloru grafitowego o wymiarach 50×50 cm oraz o szerokości 2,0-2,30m (szerokość wraz z pasem bezpieczeństwa; 1,80 m szerokość drogi dla pieszych , 0,50m – szerokość pasa bezpieczeństwa) oraz spadku  poprzecznym o wartości 2% w kierunku jezdni. W przypadku drogi dla pieszych przy krawędzi jezdni, zaprojektowano pas bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokość pasa wraz z krawężnikiem wynosi 0,50 m). Dojścia do furek zaprojektowano o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych koloru grafitowego o wymiarach 50×50 cm, którą obramowano oraz zakończono od strony posesji za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 cm oraz krawężnikiem betonowym wtopionym 15x30x100 cm os strony jezdni.

Pobocze gruntowe

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%. Pobocze zaprojektowano o grubości 10 cm  z kruszywa  niezwiązanego 0/31,5mm.

Zobacz projekt PZT

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

2 opinie o “ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOŚCIU

  1. Ciąg pieszo-rowerowy do zalewu (obecnie z płyt drogowych betonowych) mógłby być z asfaltu a nie z kostki betonowej brukowej. W okolicach mostu kolejowego powinni jakoś rozwiązać kwestię przejścia przez ulicę, bo aktualnie piesi tam chodzą jak popadnie.

  2. Ciąg pieszo-rowerowy mógłby być wykonany z asfaltu lub chociaż kostki ciętej płomieniowanej. Jeśli musi być betonowa to ułożona odwrotnie tak aby nie było nierówności i drgań.

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *