Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA ULICY STAROWIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU

Inwestor:

Miasto Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Pozwolenie na budowę

Status konsultacji:

Otwarty
MAPA Z LOKALIZACJA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR5

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – ciągnik siodłowy z naczepą

Kl. Tech. – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,80 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 80 cm                

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowę ulicy Starowiejskiej w Zamościu od km 0+000.00 do km 0+939.78 (zakres robót określono od km 0+044.93 Do km 0+916.01 ). W obrębie skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i DK74 zaprojektowano dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m w kierunku drogi krajowej nr 74 (ul. Legionów) oraz jeden pas ruchu w kierunku Ronda Ofiar „Katynia”, zaś w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ul. Powiatową, Namysłowskiego oraz Al. Wojska Polskiego zaprojektowano po 1 pasie ruchu w obu kierunkach. Na całej długości przedmiotowego odcinka zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni asfaltowej, którą obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100 cm i odsłonięciu 12 cm. Ponadto w obrębie skrzyżowań pozostawiono istniejące wyspy dzielące, stanowiące miejsce azylu dla pieszych oraz rowerzystów, oraz zaprojektowano przebudowę chodników, ścieżek rowerowych oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z płyt chodnikowych 50×50 cm koloru grafitowego i szerokości 2,0 m. Ścieżki rowerowe o szerokości 2,0m zaprojektowano o  nawierzchni mineralno-asfaltowej. Chodniki oraz ścieżki rowerowe obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm oraz zaprojektowano jeden rząd kostki integracyjnej koloru czerwonego pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem. Projektowana przebudowa zjazdów zakłada dostosowanie szerokości zjazdów do istniejących warunków oraz wykonanie łuków poziomych odpowiednio R3 dla zjazdów indywidualnych oraz R5 i R8 dla zjazdów publicznych. Zjazdy indywidualne obramowano obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, zaś zjazdy publiczne obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm. Wszystkie zjazdy zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm oraz zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wymianę wpustów deszczowych i studzienek rewizyjnych.

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano przebudowę skrzyżowań o następujących parametrach:

  1. Skrzyżowanie z ul. Zagłoby w km 0+245.40

Skrzyżowanie zwykłe

R1=9,0 m, R2=12,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Meblową w km 0+278.41

Skrzyżowanie zwykłe

R1=6,0 m, R2=6,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Zygmunta Starego w km 0+338.34

Skrzyżowanie zwykłe

R1=6,0 m, R2=6,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Fabryczną w km 0+588.97

Skrzyżowanie zwykłe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

  1. Skrzyżowanie w km 0+604.52

Skrzyżowanie zwykłe

R1=6,0 m, R2=6,0 m

 Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm – zgodnie z załącznikiem graficznym.  Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań i wynosi ona od 4,2 – 4,8 m oraz zastosowano łuki poziome R3.

Zjazdy publiczne

Zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowej, które obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm. Łuki poziome zaprojektowano o promieniu od 5,0 do 10,0m. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań – szerokości zgodnie z planem sytuacyjnym oraz projektem zagospodarowania terenu.

Chodniki

Zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię chodników zaprojektowano z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm i grubości 7 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.  Dodatkowo pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zaprojektowano rozgraniczenie w postaci jednego rzędu z kostki brukowej betonowej – kostka integracyjna koloru czerwonego.

Ścieżki rowerowe

Zaprojektowano ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię ścieżek rowerowych zaprojektowano z mieszanki mineralno – asfaltowej, oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.  Dodatkowo pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zaprojektowano rozgraniczenie w postaci jednego rzędu z kostki brukowej betonowej – kostka integracyjna koloru czerwonego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 2

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.