Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3205L NIELISZ-MICHALÓW-SZCZEBRZESZYN O DŁUGOŚCI OK 11,2 KM

Inwestor:

Powiat Zamojski

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Zgłoszenie robót budowlanych

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA SZARA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – ciągnik siodłowy z naczepą

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. –

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G3/G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zakres robót zaprojektowano od km 0+080.20 do km 11+058.8. Całkowita długość drogi objęta opracowaniem wynosi 10 978,6 m. Przebudowywana jezdnia charakteryzuje się szerokością 5,50 m oraz poszerzeniami na łukach odpowiednimi dla zastosowanych promieni łuków poziomych drogi. Projekt zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie wzmocnienia asfaltowego na istniejącą drogę, jednak z uwagi na różny stan techniczny istniejącej nawierzchni, warstwy konstrukcyjne wzmocnienia i zjazdów – wg pkt 5.9 „projektowane konstrukcje”. Istniejące chodniki zostaną przebudowane do aktualnych standardów do szerokości 2m. Na całej długości poza odcinkami występowania chodników zaprojektowano opaski bitumiczne. Od km 0+080.2 do km 2+824.3, opaska bitumiczną będzie posiadała szerokość 1,5m. Na pozostałych odcinkach opaski będą posiadały szerokość 1m. Za opaskami zaprojektowano pobocza z kruszywa. Ponadto zaplanowano przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę peronów autobusowych i przebudowę zatok autobusowych. Dodatkowo projekt zakłada przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod drogą, a także regulację pionową wpustów deszczowych i studni teletechnicznych oraz ukształtowanie i odmulenie rowów wzdłuż całej długości odcinka.

Zjazdy publiczne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynosi ona min. 4,0m, natomiast łuki poziome wynoszą R= 5,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. Zjazdy publiczne zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 4,0 m do 5,5 m, natomiast łuki poziome wynoszą R=3,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. W obrębie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zaprojektowano ułożenie kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm i dostosowanie wysokościowe zjazdów do założeń projektowych. Ponadto należy zastosować dwa krawężniki jako przejście z wysokości odsłonięcia 12 cm do 0 cm oraz obramować zjazdy o nawierzchni z kostki, obrzeżem 8x30x100 cm. Pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa.

Perony autobusowe

Zaprojektowano przebudowę istniejących peronów autobusowych. Przebudowa obejmuje poszerzenie peronów zlokalizowanych w obrębie przystanków autobusowych do szerokości 2,0 m i długości 20,0 m.

Perony poszerzone do szerokości 2,0 m:

 • Od km 1+877.0 do km 1+897.0 (strona prawa)
 • Od km 2+890 do km 2+910(strona prawa)
 • Od km 6+736 do km 6+756 (strona prawa)
 • Od km 7+344 do km 7+364 (strona prawa)

Perony obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm oraz krawężnikiem 15x30x100 cm od strony jezdni. Ponadto zaprojektowano spadek poprzeczny o wartości 2%. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 6 cm.

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano przebudowę istniejących zatok autobusowych. Przebudowa obejmuje dostosowanie parametrów do obowiązujących przepisów. Długość zatoki zaprojektowano o długości 20m. Skos wjazdowy 1:8, a skos wyjazdowy 1:4. Szerokość zatoki wynosi 3m. Zatokę obramowano krawężnikiem wysokim, od strony jezdni zaprojektowano krawężnik niski.

 • Od km 8+770.0 do km 8+828.0 (strona prawa)
 • Od km 9+149 do km 9+178(strona prawa)
 • Od km 9+267 do km 9+325 (strona lewa)

Obiekty mostowe

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się remont istniejącego mostu od km 8+619 do km 8+646, ze uwagi na dobry stan istniejącej konstrukcji.

W ramach prac remontowych konstrukcji obiektu mostowego wraz z przyczółkami należy wykonać

 1. a) naprawy ubytków betonu

– odkucie słabo związanych warstw betonu oraz oczyszczenie powierzchni betonowych

mostu (płyta pomostowa, przyczółki, skrzydła) metodą strumieniowo-ścierną,

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub korozją betonu albo stali zbrojeniowej,

– wykonanie w-wy szczepnej,

– wykonanie w-wy naprawczo-reprofilującej,

 1. b) przygotowanie powierzchni betonowych i dźwigarów stalowych pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz z powierzchniowych

zanieczyszczeń,

– oczyszczenie powierzchni z produktów korozji,

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z

betonem – oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych,

 1. c) działania konserwacyjne

– malowanie regeneracyjne całego obiektu wraz ze wcześniejszym odtłuszczaniem powierzchni

 1. d) wykonanie dylatacji

– wykonanie dwóch dylatacji w technologii bitumicznego przykrycia dylatacyjnego

Ponadto zakres remontu będzie obejmował:

 • frezowanie na obiekcie mostowym i na dojazdach na głębokość 4cm – 189 m2
 • wykonanie w-wy ścieralnej na obiekcie mostowym i na dojazdach z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016, gr. 4cm – 189 m2
 • skucie istniejącej kapy z betonu, wykonanie nowego nadbetonu na kapach o gr. 10cm oraz wykonanie nawierzchnio-izolacji epoksydowo-poliuretanowej 5mm na kapach chodnikowych – 85 m2
 • wymiana krawężników granitowych – 62m
 • wymianę bariery mostowej na nową barieroporęcz, o parametrach H2W2 – 63 m
 • wymiana schodów skarpowych – 12m

Zobacz projekt PZT 1 PZT 2 PZT 3 PZT 4 PZT 5 PZT 6 PZT 7 PZT 8 PZT 9

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.