Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA ULICY SKOŚNEJ W ŚWIDNIKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA ODCINKU OD UL. NADLEŚNEJ DO UL. LOTNICZEJ

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 70 cm               

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+015.20 a koniec w km 0+547.36. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością stałą równą 6,0 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę lewostronnego ciągu wspólnego, chodników i dojść do furtek oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Chodniki oraz dojścia do furtek zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm.  Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny). Szerokość projektowanych zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one 4,0-6,0 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano ze  skosami o stosunku 1,5 : 1,5m bądź z łukami poziomymi R=3,0 m. Zjazdy publiczne zaprojektowano również o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm i szerokości 6,0 m wraz z łukami poziomymi R=5,0 m. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

  1. Skrzyżowanie z ul. Nadleśną w km 0+000.00
  2. Skrzyżowanie z ul. Lotniczą w km 0+550.86

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

 

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny).  Projektowane zjazdy (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny) obramowano oraz zakończono za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm. Pozostałe zjazdy indywidualne obramowano za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100cm oraz zakończono za pomocą obrzeża 8x30x100cm wraz z łukami poziomymi R=3,0m.   Szerokość zjazdów indywidualnych została dostosowana do istniejących uwarunkowań i wynosi 4,0 -6,0m. Od strony jezdni zaprojektowano krawężniki 15x22x100 cm o odsłonięciu „4cm”.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdów publicznych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm oraz zakończono za pomocą obrzeża 8x30x100cm. Szerokość projektowanych zjazdów  została dostosowana do istniejących uwarunkowań i wynosi 6,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Od strony jezdni zaprojektowano krawężniki 15x22x100 cm o odsłonięciu „4cm”.

Chodniki i dojścia do furtek

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Ciąg wspólny

Zaprojektowano budowę ciągu wspólnego o szerokości 3,5 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2%. Nawierzchnię ciągu wspólnego zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.