Twoje
konsultacje
0  /  100

Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik

Inwestor:

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
GRABNIK SZARY

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – ciągnik siodłowy z przyczepą

Kl. Tech. – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G3

Wskaźnik nośności CBR po 4 dniach nasączenia wodą: 2,5%

Wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego: 32,9 MPa

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 60 cm                

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Projektowany odcinek drogi dostosowano do ukształtowania terenu istniejącego tak, aby w stopniu jak najmniejszym ingerować w krajobraz. Zaprojektowano budowę drogi gminnej klasy Z o długości 3282,08 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3260L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3264L o  stałej szerokości 6,0m oraz długości 258,51 m o stałej szerokości 5,0m. Wzdłuż drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocza ulepszone o szerokości 1,0m. Projektowany odcinek drogi składa się z odcinków prostych jak i również z odcinków krzywoliniowych. W miejscach koniecznych na łukach poziomych zastosowano poszerzenia wynikające z warunków technicznych. Zaprojektowano dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi stosując łuki poziome od 8,0 do 12,0m oraz zaprojektowano dwa skrzyżowania z istniejącą drogą gminną stosując łuki poziome od 8,0 do 12,0m. Nawierzchnię zjazdu indywidualnego zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennej szerokości. Łuk poziomy przy zjeździe indywidualnym zaprojektowano łuki o promieniu od 3,0m do 5,0m.  Szczegółowe rozwiązanie zjazdu indywidualnego znajduje się w części rysunkowej. Pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi zaprojektowano przepusty z rur HDPE o średnicy  60cm zakończone skosem 45o. Natomiast przepusty pod drogą gminną zaprojektowano o średnicy 100cm z rur HDPE wraz ze ścianką czołową. Na fragmentach drogi gminnej zaprojektowano umocnienie skarpy wykopu płytami betonowymi o wymiarach 50x50cm oraz korytka betonowe muldowe.

Zobacz projekt PZT GRABNIK CZ.I PZT GRABNIK CZ.II

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

6 opinie o “Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik

 1. Uwagi do założeń projektowych:
  1. Należy ujednolicić szerokości projektowanych zjazdów indywidualnych do min. 5,00 m szerokości, z łagodniejszymi promieniami skrętu (dotyczy zjazdów o najniższych parametrach projektowych, tj. 4,00 m szerokości i R = 3).
  2. Projektowane zjazdy indywidualne od km 3+101,9 do km 3+202,3 (łącznie 3 zjazdy) powinny zostać poszerzone do min. 6,00 m szerokości, z uwagi na przewidziane do realizacji w tym kilometrze bariery energochłonne. Aktualny stan projektowy będzie uniemożliwiał wjazd np. ciągnika rolniczego z podwieszonym agregatem rolniczym, kombajnu zbożowego.
  3. Projektowane zjazdy (w tym przepusty) powinny charakteryzować się odpowiednią nośnością – obecnie dla dużych maszyn rolniczych, a w przyszłości dla rozbudowy miejscowości Grabnik – np. transport materiałów budowlanych dla nowej zabudowy.
  Proszę o informację jaka będzie nośność przepustów z rur HDPE o średnicy 60 cm?
  Ważne : należy rozważyć budowę przepustów o większej średnicy, z uwagi na możliwość szybkiego zamulenia. Szczegóły problemu opisane są w pkt. 4.
  4. Proszę o informacje w jaki sposób będzie rozwiązana kwestia spływu wód opadowych i roztopowych z północnego stoku działek sąsiadujących z drogą. Wzdłuż drogi (po jej południowej stronie) nie jest przewidziany rów odwadniający (a przynajmniej nie wynika to jednoznacznie z projektu). Od fabryki do lasu (w km 2+630,0 – 2+980,0) działki po południowej stronie drogi są uprawiane rolniczo, więc struktura gleby jest luźna / niestabilna.
  Taki stan może powodować zamulenia drogi (szczególne w okolicach projektowanych zjazdów).
  Ważne: zjawisko takie wielokrotnie zaobserwowano w terenie.
  5. Z jakich przesłanek wynika konieczność budowy tak szerokiego rowu/skarpy np. w km od 2+900,0 – 3+284,58?
  6. Czy projekt przewiduje, aby rów przydrożny odbierał wody opadowe / roztopowe z obszaru działek Nativiana Roztocze Sp. z o. o.? Czy będą wprowadzone separatory substancji ropopochodnych?

  1. Szanowny Panie dziękujemy za Pana uwagi.
   Chciałby się odnieść do Pana wątpliwości:
   1. Zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m oraz promieniem R=3,0m w zupełności wystarczą dla użytkowania nieruchomości przy podkreśleniu, że projektowane zjazdy są zjazdami dodatkowymi ponieważ każda działka jest skomunikowana z istniejącą drogą gminną.
   2. Wszystkie powyższe pojazdy będą poruszały się tak jak do tej pory czyli poprzez istniejące zjazdy do przedmiotowych nieruchomości.
   3. Średnica przepustów jak i wytrzymałość została dobrana na podstawie warunków terenowych oraz zlewni wód opadowych.
   4. Zaprojektowano przekrój drogi w taki sposób, aby wody opadowe były kierowane do projektowanych rowów oraz przepustów i w dalszej kolejności do studni chłonnych.
   5. Zaprojektowany rów ma standardową szerokość czyli 40 cm , a skarpa wynika z konieczności połączenia się z drogą powiatową.
   6. Wody opadowe /roztopowe z obszaru działek Nativiana Roztocze Sp. z o. o. bezwzględnie powinny być odprowadzane przez spółkę a nie poprzez drogę publiczną. Projektowana droga gminna nie będzie odbierała wód opadowych z terenów zagospodarowanych zgodnie z przepisami art. 234 ustawy prawo wodne.

 2. Proszę o uwzględnienie zjazdu na działkę nr 11/2 (tj. ok. 2+100).
  Najbardziej korzystnym umiejscowieniem zjazdu będzie środek działki (na brzegu zagajnika na tej działce), ponieważ od strony zachodniej w tym obszarze przy dużych opadach zbiera się woda.
  Zjazd powinien być prostopadły do jezdni i mieć szerokość ok. 5m.
  Przedmiotowa działka jest działką rekreacyjno-budowlaną .
  Od strony północnej do tej działki znajdują się 2 działki innych właścicieli i nie ma możliwości dojazdu do drogi gminnej biegnącej przez wieś.
  Dlatego też proszę o uwzględnienie mojej prośby.
  Z poważaniem Chrzanowski.

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *