Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH W ŚWIDNIKU OD STRONY UL. KRĘPIECKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA oczyszczalnia

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR2

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,65 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 65 cm                            

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę dojazdu do oczyszczalni wód deszczowych od strony ul. Krępieckiej w Świdniku. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.90 a koniec w km 0+436.74 Projektowana droga charakteryzuje się nawierzchnią  asfaltową oraz  szerokością zmienną od 4,00 do 5,00 m. Ponadto zaprojektowano przy zbiorniku retencyjnym plac manewrowy o wymiarach 12,5×12,5m o nawierzchni asfaltowej , a także prawostronne korytko ściekowe betonowe o szerokości 50cm, obustronne pobocze o szerokości 1,0 m oraz zjazdy. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej wraz z łukami poziomymi R=5,0 m. Dodatkowo projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.

Skrzyżowania:

  1. Skrzyżowanie z ul. Krępiecką w km 0+000.00
    R1= 12,0m  R2=6,0m

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.

Pobocze

Zaprojektowano obustronne pobocze o szerokości 1,00 m oraz o nawierzchni z zagęszczonego tłucznia kamiennego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENEM

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.